Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen UTS GmbH en klanten voor zover er niet iets anders uitdrukkelijk is overeengekomen of wettelijk bindend is voorgeschreven. Door de opdracht te verlenen erkent de klant deze algemene voorwaarden; ze gelden voor de totale duur van de rechtsverhouding.
Algemene voorwaarden van de klant zijn slechts dan bindend voor UTS GmbH als zij deze uitdrukkelijk heeft aanvaard.

2. Opdrachten

De klant verstrekt de opdrachten aan UTS GmbH elektronisch, per post of per fax.
Uitgebreide informatie maakt het gemakkelijker om een vertaling en levering conform de wensen van de klant te realiseren.

3. Aanbiedingen en prijzen

Alle aanbiedingen en prijzen zijn vrijblijvend. Ze kunnen zonder speciale mededeling aan de daadwerkelijke omstandigheden en veranderde kosten worden aangepast. De prijzen zijn in euro indien er geen andere valuta is overeengekomen. Alle in onze aanbiedingen genoemde prijzen zijn nettoprijzen excl. omzetbelasting. Afrekening vindt plaats op basis van het effectief vertaalde aantal regels à 55 tekens inclusief spaties; dit wordt per computer berekend. Kortingen voor contante betaling of andere kortingen worden niet verleend, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

Bijzondere aspecten bij het vertalen
Bij beëdigingen, openbaarmakingen, aanpassingen van vreemdtalige reclameteksten, opmaak- en conversiewerkzaamheden, correctielezen, spoedopdrachten waarvoor 's nachts en in het weekend gewerkt moet worden, is de klant verplicht tijdig alle details bij opdrachtverstrekking aan te geven zodat hierop door UTS passend actie kan worden ondernomen. Voor bijzondere aspecten wordt een toeslag gerekend of deze worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.

4. Levertermijnen en deelleveringen

De levering van afgewerkte opdrachten vindt plaats conform de wensen van de klant. Voor eventuele vertragingen vanwege verlate bezorging per post of elektronische overdracht kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.
Levertermijnen worden naar eer en geweten aangegeven en zijn altijd slechts verwachte levertermijnen. Ze gelden niet als bindende toezegging. De klant is verplicht eventuele deelleveringen tegen de overeengekomen condities te aanvaarden.

5. Storingen, overmacht, netwerk- en serverstoringen, virussen

UTS GmbH is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van storingen in haar bedrijf, met name als gevolg van overmacht, bijvoorbeeld natuurgeweld en verkeersstoringen, netwerk- en serverstoringen, van andere verbindings- en overdrachtsfouten die niet aan haar te wijten zijn of van overige storingen. UTS GmbH heeft in deze gevallen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Zij is ook niet aansprakelijk voor door virussen veroorzaakte schade. De hard- en software voor elektronische gegevensverwerking (netwerk, werkstations, programma's, bestanden etc.) wordt regelmatig op virussen gecontroleerd. Bij de aflevering van bestanden is de klant verantwoordelijk voor de definitieve controle op virussen van de overgedragen gegevens- en tekstbestanden. UTS GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade.

6. Reclameren

Klachten zijn mogelijk binnen 14 dagen na aflevering. In gemotiveerde gevallen wordt compensatie in natura verleend.
Het recht van reclame van de klant vervalt indien de klant veranderingen heeft doorgevoerd aan de vertaling, deze zelf heeft bewerkt of heeft laten bewerken.
Alle aansprakelijkheid van UTS GmbH voor beschadiging aan resp. verlies van door de klant ter beschikking gesteld materiaal is uitgesloten. De klant dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van de gegevens.
Overigens is UTS GmbH slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.
Van aansprakelijkheid bij lichte nalatigheid is slechts sprake indien er verplichtingen zijn geschonden die wezenlijk zijn voor de overeenkomst.
Als schadevergoeding wordt maximaal 10% van het opdrachtvolume vastgesteld.

7. Eigendomsvoorbehoud en auteursrecht

De klant heeft pas na volledige betaling het recht de vertaling te gebruiken.
UTS GmbH heeft het auteursrecht op de vertaling.

8. Betalingscondities

14 dagen na factuurdatum, netto zonder aftrek.

9. Veiligheid

In het geval van elektronische overdracht van teksten en gegevens tussen de klant en UTS GmbH kan, vanwege niet uit te sluiten mogelijkheden van externe inbreuk, geen absolute geheimhouding bij vertrouwelijke en geheime inhoud worden gegarandeerd.

10. Plaats van levering en forumkeuze

Op de opdracht en alle daaruit voortvloeiende aanspraken is Duits recht van toepassing.
De plaats van levering is Saarbrücken. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de voor de plaats van levering bevoegde rechter.
Als één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of niet rechtsgeldig zijn, tast dit de werking van de overige bepalingen niet aan.

 

Uebersetzer Team Saarbrücken GmbH

Uw professionele partner voor al uw vertaalprojecten

 • Wij begeleiden u stap voor stap bij het vertalen en aanpassen van uw bedrijfscommunicatie.
 • Wij ondersteunen u bij het versterken van uw positie op de internationale markt.
 • Wij stellen onze volledige kennis aan u ter beschikking.
 • Wij staan altijd voor u klaar (anvraag@uts-gmbh.de)

Juridische gegevens

 • Anbieter: UTS GmbH

 • Adresse: An der Christ-König-Kirche 10
  66119 Saarbrücken

  Geschäftsführerin: Anne Yvonne Doan

  Amtsgericht Saarbrücken HRB 11725

 • Ust.-Id Nr.: DE 202945469

 

 • Telefon: +49 681 - 9 27 42 0
 • Fax: +49 681 - 9 27 42 11
 • Email: info@uts-gmbh.de