Uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Inhoud van het online aanbod

De auteur geeft geen garantie voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. De auteur kan in principe niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van materiële of ideële aard die veroorzaakt is door het gebruik of het nalaten van het gebruik van de aangereikte informatie en/of door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie, voor zover er geen sprake is van aantoonbaar opzet of grove nalatigheid vanwege de auteur.
Het gehele online aanbod is vrijblijvend. De auteur behoudt uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina's of het totale online aanbod zonder nadere kennisgeving te veranderen, aan te vullen, te wissen of de openbaarmaking ervan tijdelijk of definitief te staken.

2. Verwijzingen en links

Bij een directe of indirecte verwijzing naar websites van derden ("hyperlinks") die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, zou er slechts sprake zijn van een aansprakelijkheidsverplichting indien de auteur op de hoogte is van de inhoud van dergelijke websites en het voor de auteur technisch mogelijk is het gebruik ervan te verhinderen indien die websites inhoud bevatten die in strijd is met de wet en dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden.
De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk dat er op het moment waarop de links geplaatst zijn er geen illegale inhoud geconstateerd kon worden op de sites waarnaar wordt doorgelinkt. De auteur heeft geen invloed op de actuele en toekomstige uitvoering, inhoud of het auteursrecht van de gelinkte/gekoppelde websites. Daarom distantieert hij zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/gekoppelde websites waaraan na het plaatsen van de link veranderingen zijn doorgevoerd. Deze bepaling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod aangebrachte links en verwijzingen en voor invoer van derden in door de auteur ingerichte gastenboeken, discussiefora, lijsten met links, mailinglijsten en in alle andere vormen van databases waar externe schrijftoegang tot de inhoud mogelijk is. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en met name voor schade die ontstaat als gevolg van het gebruik of het niet-gebruiken van dergelijke aangeboden informatie, is alleen de aanbieder aansprakelijk van de site waarnaar verwezen wordt en niet degene die via links slechts naar de desbetreffende publicatie verwijst.

3. Auteurs- en merkenrecht

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten op de afbeeldingen, graphics, geluidsdocumenten, videobeelden en teksten die worden gebruikt in acht te nemen, door hem zelf gemaakte afbeeldingen, graphics, geluidsdocumenten, videobeelden en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije graphics, geluidsdocumenten, videobeelden en teksten.
Voor alle binnen het internetaanbod  genoemde en eventueel door derden beschermde handelsmerken gelden het desbetreffende handelsmerkenrecht en de intellectuele eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaren onbeperkt. Alleen op basis van het feit dat ze zomaar genoemd worden kan niet worden geconcludeerd dat handelsmerken niet door de rechten van derden beschermd worden!
Het copyright op openbaar gemaakte, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft alleen berusten bij de auteur van de pagina's. Dergelijke graphics, geluidsdocumenten, videobeelden en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties gebruiken of vermenigvuldigen is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

4. Gegevensbescherming

Indien binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat persoonlijke of bedrijfsgegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, dan vindt het verstrekken van deze gegevens vanwege de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis plaats. Gebruikmaking en betaling van alle aangeboden diensten is - voor zover dit technisch mogelijk en redelijk is - ook zonder opgave van dergelijke gegevens en/of onder opgave van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem toegestaan. Het gebruik door derden van de in de rubriek Impressum of vergelijkbare informatie bekend gemaakte contactgegevens zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen voor het verzenden van informatie waarom niet uitdrukkelijk verzocht is, is niet toegestaan. Juridische stappen tegen verzenders van zogeheten spam die dit verbod overtreden zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

5. Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet worden beschouwd als een onderdeel van het internetaanbod van waaruit naar deze pagina verwezen is. Mochten delen of specifieke formuleringen van deze tekst niet, niet langer of niet volledig aan de geldende rechtssituatie voldoen, dan heeft dit geen gevolgen voor de inhoud en geldigheid van de overige delen van het document.

 
 

Uebersetzer Team Saarbrücken GmbH

Uw professionele partner voor al uw vertaalprojecten

 • Wij begeleiden u stap voor stap bij het vertalen en aanpassen van uw bedrijfscommunicatie.
 • Wij ondersteunen u bij het versterken van uw positie op de internationale markt.
 • Wij stellen onze volledige kennis aan u ter beschikking.
 • Wij staan altijd voor u klaar (anvraag@uts-gmbh.de)

Juridische gegevens

 • Anbieter: UTS GmbH

 • Adresse: An der Christ-König-Kirche 10
  66119 Saarbrücken

  Geschäftsführerin: Anne Yvonne Doan

  Amtsgericht Saarbrücken HRB 11725

 • Ust.-Id Nr.: DE 202945469

 

 • Telefon: +49 681 - 9 27 42 0
 • Fax: +49 681 - 9 27 42 11
 • Email: info@uts-gmbh.de